Kõik tööstuse tooted

Tootekirjeldusest saad lisateavet toote omaduste kohta, samuti erinevateks rakendusteks sobivuse kohta ning üksikasjalikku teavet pinna ettevalmistamise ja toote pinnalekandmise tingimuste kohta, samuti tööjuhised. Lisateavet toote ohtlike mõjude ja kaitsemeetmete kohta leiate eraldiseisvatelt kemikaali ohutuskaartidelt.

on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et