Ökoehitus – kuidas valida värvitooteid keskkonnasõbralikuks ehituseks

Värvidel ja pinnakattevahenditel on ökoehituses oluline roll. Mis on LEED ja BREEAM sertifitseerimissüsteemid? Kuidas mõjutavad värvid siseõhu kvaliteeti? Millised tooteomadused näitavad ära, et tegemist on ökoehituseks sobiliku tootega?

Ehitised tekitavad umbkaudu kolmandiku kogu kasvuhoonegaaside heitkogusest ja moodustavad ligi 40% kogu energiakulust. Seepärast olemegi juba mõnda aega investeerinud rohkem jätkusuutlikumatesse ja energiatõhusamatesse ehitusviisidesse.

Survet keskkonnasõbralikumate käsitluste rakendamiseks ehituses ei avalda mitte ainult ehitusvaldkond ise, vaid ka muud üleilmsed trendid, näiteks rahvastiku suurenemine, linnastumine, elatustaseme tõus ja suurenev keskklass. Need suundumused on tekitanud uutmoodi vajaduse kliimamuutusi vähendada ja ressursitõhusust suurendada. Selleks, et meie piiratud ressurssidest jätkuks ka tulevastele põlvkondadele, peame eemalduma raiskamisühiskonnast ja tervitama jätkusuutlikumaid variante.

Ehitusvaldkonnas on õilsameelsetest avaldustest välja kasvanud konkreetsed teod. LEED ja BREEAM keskkonnaalased sertifitseerimissüsteemid on loodud selleks, et lihtsustada praktikas energiatõhususe mõõtmist, kontrollimist ja võrdlemist.

Ökoehitus

Jätkusuutlik ehitus – kasulik tervisele, majandusele ja keskkonnale

Pika elueaga tervislik kinnisvara on jätkusuutliku ehituse üks eesmärkidest. Lammutamine mõjub keskkonnale alati koormavalt, seega tasuks eelistada kinnisvara eluiga pikendavaid tooteid ja ehitusviise.

Siit joonistub välja, miks keskkonnasõbralik ehitus on kinnisvara omanikule kasulikum – vara väärtus väheneb aeglasemalt, vara saab paremini ära kasutada, hoolduskulud on väiksemad ja müügihind on sageli kõrgem.

Minimaalse heitkogusega tooted aitavad tagada kvaliteetset siseõhku, mis on vara kasutajatele igati parem. Paljudes Euroopa riikides, kus siseõhk on juba pikka aega probleemne olnud, annab kvaliteetne siseõhk konkurentsieelise.

Värvidel ja pinnakattevahenditel on ökoehituses oluline osa

Meie Tikkurilas soovime anda oma osa jätkusuutliku arengu ja keskkonnasõbraliku ehituse edendamisse, seega oleme pühendunud rahvusvahelise Rohelise Ehituse Nõukogu eesmärkide täitmisele. Meie eesmärk on rääkida teile, millised värvid ja pinnakattevahendid sobivad jätkusuutlikuks ehitamiseks.

1. osa: Kümme aastat ökoehitust

Jätkusuutlik ehitus ehk ökoehitus ei ole uus kontseptsioon. Maailma esimene ökoehituse hindamisvahend BREEAM loodi juba 1990. aastal.

Tikkurila tõi esimese veepõhise värvi turule umbes 70 aastat tagasi. Tänaseks pakume üle 300 toote, millele on antud rahvusvaheline või riiklik ökomärgis, allergia- ja astmamärgis või M1 klass, mis tähistab madalaid heitkoguseid. Meie eesmärk on olla ökoehituses teerajaja värvide ja pinnakattevahendite osas, mis on keskkonnasõbralikumad ning ehitise kasutajatele tervislikumad ja ohutumad.

Samas muutuvad õigusaktid ja keskkonnanõuded pidevalt ning nendest aru saada ei ole alati lihtne. Sellepärast soovime aidata oma kliente nii palju, kui oskame.

Sellele lehele oleme kokku kogunud võimalikult palju informatsiooni selle kohta, kuidas keskkonnaalase sertifitseerimise kriteeriumid mõjutavad värvitoote valikut – ja millist liiki värve sobib ökoehituses kasutada

2. osa: Mis erinevus on LEED ja BREEAM keskkonnaalastel klassifikatsioonidel?

Ökoehituses kasutada sobivate värvide ja pinnakattevahendite valimine oleneb alati konkreetsest objektist ja keskkonnaalasest sertifikaadist. Kaks kõige levinumat keskkonnaalast sertifikaati Euroopas on LEED ja BREEAM.

Kuigi kõik keskkonnaalased sertifitseerimissüsteemid on ette nähtud tagama vastutustundlikku, keskkonnasõbralikku ja madalaid heitkoguseid tekitavat ehitust, ei ole need süsteemid identsed.

Alltoodud tabelis on esitatud kõige olulisemad erinevused ja sarnasused kolme levinuima keskkonnaalase sertifikaadi vahel.

 

LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design)

BREEAM

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Kasutusel alates

1998

1990

Päritoluriik

USA

Suurbritannia

Lühidalt

LEED on maailmas kõige enam kasutatav ökoehituse sertifitseerimissüsteem.

Sertifikaadi saamiseks peab ehitis täitma teatud miinimumnõudeid.

BREEAM-süsteemi puhul on vajalik, et alati oleks kaasatud väljaõppe saanud BREEAM hindaja.

Hindaja kontrollib kõikide projektinõuete täitmist.

Hindamiskategooriad

Maakasutus
Veekasutus
Energiakasutus ja heitkogused
Materjalid ja ehitusressursid
Siseruumid ja innovaatiline disain

Projektijuhtimine
Energiakasutus
Tervis ja heaolu
Transport
Veekasutus
Materjalikasutus
Jäätmekäitlus
Maakasutus ja mõju ümbritsevale keskkonnale
Saastamine

Ehitise tüübid

Eriti hästi sobib:

Kontorid
Kaubanduskeskused


Projektitüüpide allsüsteemid:

Majutus
Kauplused
Koolid
Haiglad
Logistika
Andmekeskused

Eluhooned

Sobilik:

Koolid
Haiglad
Eluhooned
Kontorid
Tööstus-, lao- ja ärihooned
Kaubanduskeskused
Majutus

Sobib hästi ka renoveerimiseks.

Kõik hoonetüübid on kohandatavad.

Hindamisskaala

Sertifitseeritud
Hõbedane
Kuldne
Plaatina

Läbitud
Hea
Väga hea
Suurepärane
Väljapaistev

Kinnitamine

LEED-süsteemis kogub projektimeeskond ise vajalikud dokumendid ja esitab need hindamiseks USGBC-le (U.S. Green Building Council).

Sertifitseerimistaotlust kontrollib ja annab välja GBCI (Green Building Certification Inc.), mille järelevalvet teostab USGBC.

BREEAM-süsteem nõuab, et alati oleks kaasatud koolitatud BREEAM hindaja.

Hindaja kontrollib, kas kõik projekti nõuded on täidetud.

Dokumentatsioon

Projektimeeskonnaga on seotud üsna palju paberitööd.

Vähem paberitööd kui LEED, mida haldab pigem hindaja kui projektimeeskond.

Näitajad

Põhineb ASHRAE standardil

(Ameerika kütte-, külmutus- ja kliimaseadmete inseneride selts).

Süsinikdioksiidi heitkoguste mõõtmiseks (mõeldud nende vähendamiseks).

Positiivsed küljed

Üldised kriteeriumid, mida on lihtne võrrelda.

Euroopa oludele mõeldud indikaatoreid saab Soome puhul hõlpsasti rakendada.

Negatiivsed küljed

Paljud nõuded põhinevad Ameerika eeskirjadel, kuid mõne nõude puhul saab rakendada Euroopa eeskirju.

Pole nii laialt kasutatav kui LEED, seega on võrdlusvõimalusi vähem.

Pinnakatete märkused

Otsige tooteid, mille lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus ja emissioon on minimaalne.

Otsige tooteid, millel on M1 heitkoguste klassifikatsioon ja madal LOÜ sisaldus.

Loe rohkem

https://new.usgbc.org/leed

www.breeam.org/

3. osa: Millised tooteomadused näitavad ära, et tegemist on ökoehituseks sobiliku tootega?

Madalad heitkogused ja vastupidavus on kaks omadust, mis on kõigil ökoehituseks sobilikel toodetel ühist. Kuna iga värv tekitab keskkonnale lisastressi, siis lisab pikk hooldusvärvimise intervall tootele väärtust.

Keskkonnaalased sertifikaadid rõhutavad ka madalat lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldust ja siseõhu kvaliteedikriteeriumitega seotud heitkoguseid. Ehk teisisõnu peaksid värvitoodete lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus ja heitkogused olema võimalikult väikesed, et need vastaksid keskkonnaalaste sertifikaatide kriteeriumitele.

Ei ole olemas üleilmseid lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse või heitkoguste suuniseid, sest kriteeriumid varieeruvad olenevalt objektist ja asjaomasest keskkonnaalasest sertifitseerimisest. Lähemalt selle kohta vt altpoolt.

M1 logo

Madala heitkogusega värvid on tervisele ja keskkonnale paremad

Ehitusmaterjalide heitkoguste üks levinumaid klassifikatsioone on M1. M1 klassifikatsiooni töötas välja ja avaldas 1996. aastal Soome siseõhu kvaliteedi ja kliima ühing (Sisäilmayhdistys) ning see näeb ette lenduvate orgaaniliste ühendite, formaldehüüdi ja ammoniaagi heitkoguste piirväärtused.

Soovid rohkem teada saada M1 toodete kohta ja selle kohta, kuidas need panustavad jätkusuutlikult ehitatud keskkonda? Loe meie artiklit, kus räägime M1-st kui jätkusuutliku ja tervisliku sisekeskkonna vahendist.

Loe artiklit M1 kohta siit

Värv

Miks ei võiks värvi või pinnakattevahendi kohta lihtsalt öeldagi, et see on LEED või BREEAM sertifitseeritud?

LEED ja BREEAM sertifikaati antakse alati ehitisele või elamurajoonile, mitte üksikule ehitustootele. Keskkonnaalaste sertifikaatide logodel on ka õigused, mis piiravad nende kasutust. Sellepärast ei saa LEED või BREEAM logo lihtsalt värvipurgile kleepida.

Kuid toote andmelehel võib märkida, et värv või pinnakattevahend vastab LEED v4 (projektid väljaspool USA-d vastavalt heakskiidetud meetoditele) ning BREEAM, BREEAM-SE ja BREEAM-NOR klassifitseerimissüsteemi nõuetele.

Probleeme tekitavad ka ökoehitusprojektide muutuvad kriteeriumid. Näiteks BREEAM puhul on nõudmised ehitusprojektipõhiselt erinevad. See tähendab, et kriteeriumid on erinevad olenevalt sellest, kas objekt on:

  • uus ehitis,
  • juba kasutusel olev ehitis või
  • renoveeritav ehitis.

Selle tõttu ei ole võimalik ette näha üleilmselt kehtivaid suuniseid.

Värvide ja pinnakattevahendite valimisel saab parimat nõu ehitusprojekti keskkonnaalase sertifitseerimise konsultandilt, kes nõustab projekteerijaid ja ehitusettevõtjaid. Kui konkreetsed kriteeriumid on teada, siis aitame sind Tikkurilas meelsasti õige toote valimisel.

Ökoehitus

Kuidas pinnatöötluslahendused aitavad ökoehitusel punkte teenida?

Vastupidavust, hea kvaliteediga siseõhku ja kuumakaitset pakkuvad värvid ja pinnakattevahendid võivad anda sulle LEED, BREEAM, RTS, WELL või muudele jätkusuutlikkuse standarditele vastavat hoonet projekteerides konkurentsieelise.

Ökoehituseks sobiliku värvi või pinnakattevahendi valimine sõltub alati konkreetsest objektist ja keskkonnaalasest sertifikaadist: kas ehitis on uus või on see juba olemas, millist standardi versiooni kasutatakse jne.

Kuid siiski on olemas mõned üldised suunised, mis aitavad sul ökoehitusprojektidele sertifitseerimispunkte saada. Loe meie artiklist lähemalt, kuidas pinnatöötluslahendused aitavad ökoehituse punkte teenida.

Loe tervet artiklit siit

4. osa: Tootearendusega teel tulevikku

Tikkurila kontsern pakub üle 300 ökomärgistusega toote, millele on antud kas ehitusmaterjalide riiklik või rahvusvaheline ökomärgis või madalat heitkogust tähistav M1 klass.

Kogu aeg töötatakse välja uusi tooteid, sest soovime ennetavalt ette näha muutusi õigusaktides ning ökomärgiste ja ehitusmaterjalide kriteeriumites. See on ainus võimalus, kuidas saame oma klientidele parimat abi ja teenust pakkuda.

Jätkusuutlik areng ja puhas siseõhk

Ehitatud keskkondade ja head siseõhu kvaliteeti edendavate toodete jätkusuutlikul arendamisel on eriliselt oluline roll praegusel ajal. Sellepärast anname endast parima, et töötada välja tooteid, mis pakuksid pikka hooldusvärvimise intervalli ja mis avaldaksid minimaalset mõju keskkonnale.

Ennetav tootearendus ja järeleandmisi mittetegev kvaliteedikontroll tagavad selle, et me suudame valdkondlikke nõudeid täita praegu ja ka tulevikus. Me usume, et pidev arendamine on vajalik jätkusuutliku arengu eesmärkide täitmiseks.

Ökoehituse uus kümnendik on alles algamas.

Siseõhk

Tikkurila Pro Designer

Hea arhitekt, sisearhitekt, sisekujundaja ja projekteerija! 

Tikkurila Pro Designer on koht, kuhu kogume kasulikke artikleid, referentse ja loomingulisi ideid arhitektuuri ning sisekujunduse valdkonnast. Korraldame aeg-ajalt ka seminare, veebinare, väljasõite ja muid toredaid üritusi. Kui soovid uudistega kursis olla ja kutseid saada, siis telli meilt uudiskiri. 

Saadame uudiskirju umbes kord kvartalis. Kui soovid uudiskirja saamisest loobuda, siis saad oma tellimuse igal ajal tühistada.

OLE KURSIS UUDISTEGA JA LIITU PRO DESIGNERIGA
Liitu Pro Designeriga siin

5. osa: Korduma kippuvad küsimused ökoehituse kohta

Vajad rohkem teavet? Oleme allpool vastanud mõningatele korduma kippuvatele küsimustele ökoehituse kohta, aga kui sa otsitavat ikka ei leia, siis võta meiega ühendust! Aitame meelsasti!

 

Kuidas ma tean, millised tooted vastavad minu projekti nõuetele?

Olemas on mitmeid versioone LEED ja BREEAM sertifitseerimissüsteemist riigiti erinevate nõuetega, samuti erinevaid nõudeid erinevatele hoonetele või individuaalsetele objektispetsiifilistele projektidele. Selle tõttu ei ole võimalik ette näha üleilmselt kehtivaid suuniseid selle kohta, millised tooted on sobilikud.

Praktikas oleneb sobiv pinnakattevahend projekteeritava objekti liigist. Värvitoodete lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus ja heitkogused peaksid olema võimalikult madalad, kuid eespool toodud põhjustel ei ole võimalik määratleda üleilmselt kehtivaid väärtusi.

Projektile kehtivate piirväärtuste leidmiseks pöördu projekti üle järelevalvet tegeva keskkonnaalase sertifitseerimise konsultandi poole. Temal on juurdepääs madalate heitkogustega pinnakattevahendite andmebaasile, mis hõlmab ka Tikkurila tooteid.

 

Millised on heitkoguste ja lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse nõuded?

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkogus soodustab osooni tekkimist atmosfääris kõige madalamas kihis.

Keskkonnaalasest sertifitseerimissüsteemist olenevalt pead:

tegema toote lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse kindlaks kas matemaatiliselt või ISO 11890-2:2006 standardi alusel kromatograafiat kasutades ning teadma toote lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldust ja seda, kas see jääb LOÜ direktiivi 2004/42/EÜ II lisa II faasi piirväärtuste vahemikku või keskkonnaalases sertifitseerimissüsteemis määratletud lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtuste vahemikku.

Mõningad keskkonnaalased sertifitseerimissüsteemid on seadnud piiranguid heitkogustele ehk värvitoodetest eralduvatele lenduvatele ühenditele. Asjaomased lenduvad ühendid, nende piirväärtused ja heitkoguse mõõtmise aeg varieeruvad vastavalt keskkonnaalase sertifitseerimissüsteemi versioonile, seega tasub õige toote valimisel abi saamiseks pöörduda Tikkurila eksperdi poole.

Enne aga küsi projekti keskkonnaalase sertifitseerimise konsultandilt, kas tootele on seatud kasutuspiiranguid.

 

Millised töötlusvahendite ja värvitoodete kombinatsioonid sobivad minu objektile?

Sobivad töötlusvahendite ja värvitoodete kombinatsioonid on alati projektipõhised, olgu siis tegemist LEED, BREEAM, RTS või Põhjamaade Luigemärgise projektiga. Iga hoonega seotud keskkonnaalase klassifikatsiooni sertifikaat keskendub toodete erinevatele aspektidele ehk õige toode oleneb kõnealusest objektist.

Näiteks mõnedel keskkonnaalase klassifitseerimise süsteemidel on nõuded värvikihi alla kantavale pahtlile, samas kui teised ei ole seda teemat üldse käsitlenud.

Samuti varieeruvad ka piiratud värvikemikaalid vastavalt kasutatavale keskkonnalase klassifitseerimise süsteemile. Näiteks mõnedes süsteemides ei tohi tooted sisaldada bisfenool A-d, kroomi, pliid ega kaadmiumi.

Sellepärast ei ole võimalik ette näha üleilmselt kehtivaid suuniseid; sobivad tooted tuleb iga projekti puhul eraldi kindlaks teha.

 

 

Kas toode võib olla LEED või BREEAM sertifikaadiga?

LEED ja BREEAM sertifikaate taotletakse ehitusobjektil, mis tähendab, et ehituses kasutatavatele toodetele ei saa sertifikaati anda. Kuid toode saab vastata keskkonnaalases sertifitseerimissüsteemis tootegrupile kehtestatud nõuetele, mis varieeruvad objektiti.

Kui toode vastab objekti nõuete tasemele, on üldjuhul vajalik tootja allkirjastatud sellekohane avaldus.

Mis informatsiooni ma vajan enne pinnakattevahendite eksperdi poole pöördumist? Selleks, et ekspert saaks aidata õiget toodet valida, on tal vaja teada järgmist:

Kas tegemist on LEED või BREEAM projektiga? Kas ehitusettevõttele või arhitektidele on antud juhiseid, mis sisaldavad nõudeid värvitoodete kohta? Kui ei ole, siis on vaja informatsiooni värvitoodete konkreetsete nõuete kohta sinu projekti raames. Selle saamiseks pöördu projekti keskkonnaalase sertifitseerimise konsultandi poole.

Aitame Sind meelsasti õige toote valimisel.

Võta meiega ühendust

on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et