Ökoehituse hindamisvahendid LEED ja BREEAM

Ökoehituse hindamisvahendid LEED ja BREEAM

Kuidas värviga punkte teenida?

Keskkonnaalase sertifitseerimise abil on võimalik ühtsustada protsessi, millega hinnatakse ehitiste mõju keskkonnale ja tervisele. Mis on LEED ja BREEAM sertifitseerimissüsteemide peamised erinevused ning milliseid kriteeriume tuleks ökoehituses projekteerimise etapis värve valides silmas pidada?

Ökoehituse sertifikaadid muutuvad ehitiste puhul üha olulisemaks, sest need näitavad, et keskkonnale ja tervisele avaldatavale mõjule on rohkelt tähelepanu pööratud. Klassifikatsioonid näevad ette üldised kriteeriumid ja kergesti võrreldavad andmed. Kuid nende süsteemide tähelepanu keskpunkt ja nõuded ei ole täpselt ühesugused.

Ökoehituse sertifikaatide populaarsus erineb turgude lõikes ja ka maailma eri paigus eelistatakse erinevaid sertifikaate. Selles artiklis keskendutakse kahele kõige levinumale üldtunnustatud ökoehituse sertifikaadile.

Ökoehituse hindamisvahendid LEED ja BREEAM

LEED-ist ja BREEAM-ist lühidalt

Nii LEED kui ka BREEM sertifitseerimine sobib igat liiki ehitistele, sealhulgas kontorihoonetele, koolidele, haiglatele, kaubanduskeskustele ja elumajadele. LEED ja BREEAM klassifikatsioonisüsteemid keskenduvad mõlemad keskkonnaaspektidele ehk arvesse võetakse selliseid valdkondi nagu maakasutus, energiatarbimine ja veetarbimine. Mõlema süsteemi puhul rõhutakse ka umbes 30% ulatuses sotsiaalsetele aspektidele.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on maailma mastaabis kõige levinum keskkonnaalane klassifikatsioon. Selle töötas 1993. aastal välja USA Rohelise Ehituse Nõukogu. LEED sertifikaadi saamiseks kogub projektimeeskond kõik vajalikud dokumendid kokku ja esitab andmed USA Rohelise Ehituse Nõukogule hindamiseks. Seega LEED-i eelistatakse sageli uusehitiste projektide puhul, sest seal on võimalik andmeid koguda kohe algusest peale. Hindamisskaala jaguneb neljaks: sertifitseeritud, hõbe, kuld ja plaatina.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) töötas 1990. aastal Ühendkuningriigis välja ehitusuuringute asutus (Building Research Establishment (BRE)) ja see on tähtsaim keskkonnahindamise meetod Euroopas. Näiteks kõigist ökoehituse sertifikaadiga hoonetest Poolas on 75%-l BREEAM sertifikaat ja vaid 20%-l LEED sertifikaat. Hindamise viivad läbi litsentseeritud BREEAM hindajad ja pärast seda annab BRE sertifikaadi. Hindamisskaala jaguneb viieks: läbitud, hea, väga hea, suurepärane ja silmapaistev.

Veel üks populaarsust koguv sertifitseerimissüsteem on International WELL Building Institute’i (IWBI) loodud WELL ehitusstandard. WELL-i mitmed standardid langevad kokku LEED-i omadega. WELL keskendub peamiselt hoonete sotsiaalsele mõõtmele ehk tähelepanu pööratakse sellistele aspektidele nagu ühiskondlik ruum, valgustus, veekvaliteet.

LEED ja BREEAM sertifitseerimise hindamisprotsessi kuuluvad kategooriad on:

LEED

 • Maakasutus
 • Veekasutus
 • Energiakasutus ja heitkogused
 • Materjalid ja ehitusressursid
 • Siseruumid ja innovaatiline disain

BREEAM

 • Projektijuhtimine
 • Energiakasutus
 • Tervis ja heaolu
 • Transport
 • Veekasutus
 • Materjalikasutus
 • Jäätmekäitlus
 • Maakasutus ja mõju ümbritsevale keskkonnale
 • Saastamine

Värvid on tõhus viis rohelisemasse ehitusse panustamiseks

Nii LEED kui ka BREEAM sertifitseerimise puhul pannakse suurt rõhku värvidele ja pinnakattematerjalidele. Koguni 27% punktidest, mida LEED-i puhul saada võib, on seotud pinnatöötlusmaterjalidega. Arvestades asjaolu, et ehitusvärvid moodustavad ligikaudu 2% ehitusprojekti kogukulust, on sobiva värvi valik üks kulutõhusamaid viise sertifitseerimise jaoks vajalike punktide teenimiseks.

.

Ökoehituse hindamisvahendid LEED ja BREEAM

Sobivate toodete valimine projekteerimise etapis

Keskkonnaalaste sertifitseerimisprogrammide üks eesmärkidest on vähendada kemikaalide heitkoguseid, mis võivad tervist ja keskkonda kahjustada ning õhukvaliteeti halvendada. Klassifikatsioonid seavad piirmäärad lenduvate orgaaniliste ühendite (>1,0 g/l), formaldehüüdi ja fenoolide heitkogustele.

Soovitatav on valida värve, mis sobivad ökoehituse sertifikaatidega kokku, juba projekteerimisprotsessi algusjärgus. Värvid valib projektimeeskond igast hoonest eraldi lähtudes; sertifikaate väljastavad organisatsioonid ei kiida teatud tooteid heaks. Seega peavad projekteerimisprotsessiga seotud isikud olema teadlikud värvide keskkonnamõjust.

Toote keskkonnadeklaratsioon annab toote kohta läbipaistvaid andmeid

Toote keskkonnadeklaratsioonid annavad objektiivseid ja läbipaistvaid andmeid toote keskkonnatoime kohta.

On ka teisi asjakohaseid sertifikaate – ökosertifikaadid ja M1 märgised.

Tikkurila värvid on saanud ökosertifikaadi ja M1 märgise, mis tagab, et heitkoguste ja lõhna tasemed on ülimadalad, mistõttu on neid värve ideaalne kasutada LEED ja BREEAM sertifikaadiga ehitiste puhul.

Loe M1 sertifikaadiga toodete kohta siit

Värv võib keskkonnaalases klassifikatsioonis punkte lisada

Millised on need LEED ja BREEM valdkonnad, kus värv võib aidata punkte teenida?

LEED on korraldatud selliselt, et edendada tegevust põhivaldkondades, mida teatakse ka kui punktikategooriaid. Valdkonnad, kus värv võib punkte teenida, on sisekeskkonna kvaliteet, jätkusuutlikud asupaigad, materjalid ja ressursid ning regionaalne prioriteet.

Sisekeskkonna kvaliteedi puhul võivad madalate heitkogustega materjalid, mille eesmärk on vähendada keemiliste saasteainete kontsentratsiooni, mis võib halvendada õhukvaliteeti, inimeste tervist, tulemuslikkust ja keskkonda, anda kuni 3 punkti. Samas kuumasaare vähendamine, mille eesmärk on minimeerida kuumasaarte negatiivset mõju mikrokliimale ning inimeste ja loomade elupaikadele, võib anda kuni 2 punkti.


 

Ökoehituse hindamisvahendid LEED ja BREEAM

Regionaalne prioriteet, mis ajendab hankima punkte, mis puudutavad geograafilist keskkonda, sotsiaalset võrdväärsust ja rahvatervist, võib anda kuni 4 punkti. Materjalide ja ressursside kategoorias annab ehitustoote avaldamine ja optimeerimine – toote keskkonnadeklaratsioon kuni 2 punkti eesmärgiga edendada selliste materjalide ja toodete kasutamist, mille kohta on olemas olelustsükli andmed ning mis edendavad keskkonnaalaseid, majanduslikke ja inimestesse puutuvaid aspekte. Projektimeeskondade premeerimine, kui nad on kasutanud materjale, mis on saadud tootjatelt, kes on kinnitanud nende üleüldise olelustsükli toime paranemist.

Sellele vastupidiselt koosneb BREEAM keskkonnaalastest osadest ja hindamisküsimustest. Tervise ja heaolu osas siseõhu kvaliteedi küsimuse raames võib „Ehitustoodete heitkogused“, mille eesmärk on tunnustada ja julgustada tervislikku sisekeskkonda kohase ventilatsiooni ning kohaste seadmete ja viimistlustoodete määratlemise ja paigaldamise kaudu, anda kuni 2 punkti.

Lisaks võib materjalide keskkonnaosas olelustsükli mõjude hindamisküsimus „Toote keskkonnadeklaratsioonid“, mille eesmärk on tunnustada ja julgustada tugevate ja kohaste olelustsükli hindamisvahendite kasutamist ja seeläbi madala keskkonnamõjuga ehitusmaterjalide määratlemist (sealhulgas süsiniku jalajälg) ehitise kogu olelustsükli jooksul, anda samuti kuni 2 punkti.

 

Allolevast tabelist on näha, kuidas on võimalik mõlema sertifitseerimise puhul punkte saada.

LEED v4

Kategooria Sisekeskkonna kvaliteedi punktid – madalate heitkogustega materjalid Jätkusuutlike asupaikade punktid – kuumasaarte vähendamine Regionaalne prioriteet

Materjalide ja ressursside punktid – ehitustoote avaldamine ja optimeerimine

Punktid kuni 3 kuni 2 kuni 4 kuni 2
Eesmärk Keemiliste saasteainete, mis võivad õhukvaliteeti halvendada ning inimeste tervist, tulemuslikkust ja keskkonda kahjustada, kontsentratsiooni vähendamine Kuumasaarte negatiivse mõju vähendamine mikrokliimale ning inimeste ja loomade elupaikadele. Ajendada hankima punkte, mis puudutavad geograafilise keskkonna, sotsiaalse võrdväärsuse ja rahvatervise prioriteete.

Edendada selliste materjalide ja toodete kasutamist, mille kohta on olemas olelustsükli andmed ning mis edendavad keskkonnaalaseid, majanduslikke ja inimestesse puutuvaid aspekte. Projektimeeskondade premeerimine, kui nad on kasutanud materjale, mis on saadud tootjatelt, kes on kinnitanud nende üleüldise olelustsükli toime paranemist.

BREEAM rahvusvaheline uusehitus 2016

Kategooria Hea 02 Siseõhu kvaliteet – ehitustoodete heitkogused

Mat 01 Elutsükli mõju – toodete keskkonnadeklaratsioonid

Punktid kuni 2 kuni 2
Eesmärk Tunnustada ja julgustada tervislikku sisekeskkonda kohase ventilatsiooni ning kohaste seadmete ja viimistlustoodete määratlemise ja paigaldamise kaudu.     Tunnustada ja julgustada tugevate ja kohaste olelustsükli hindamisvahendite kasutamist ja seeläbi madala keskkonnamõjuga ehitusmaterjalide määratlemist (sealhulgas süsiniku jalajälg) ehitise kogu olelustsükli jooksul.

 

Tikkurila Pro Designer


Hea arhitekt, sisearhitekt, sisekujundaja ja projekteerija! 

Tikkurila Pro Designer on koht, kuhu kogume kasulikke artikleid, referentse ja loomingulisi ideid arhitektuuri ning sisekujunduse valdkonnast. Korraldame aeg-ajalt ka seminare, veebinare, väljasõite ja muid toredaid üritusi. Kui soovid uudistega kursis olla ja kutseid saada, siis telli meilt uudiskiri. 

Saadame uudiskirju umbes kord kvartalis. Kui soovid uudiskirja saamisest loobuda, siis saad oma tellimuse igal ajal tühistada.

OLE KURSIS UUDISTEGA JA LIITU PRO DESIGNERIGA
Liitu Pro Designeriga siin
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et