Tikkurila privaatsuspoliitika

Kuupäev: 22.01.2019

1. Isikuandmete töötleja

Tikkurila AS (edaspidi: Tikkurila)
Liimi 5
10621 Tallinn

2. Töötleja kontaktandmed

Tikkurila AS
Liimi 5
10621 Tallinn
E-post: andmekaitse (at) tikkurila.com

3. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslikud alused

Tikkurila töötleb klientide ja/või nende kontaktisikute isikuandmeid äritegevuse raames müügi- ja turundustegevuse eesmärgil.
Isikuandmete töötlemise eesmärk on:
-   parandada Tikkurila toodete kvaliteeti ja valikut;
-   parandada klientide teadmisi ja teadlikkust meie toodetest;
-   jälgida meie pakkumisi;
-   kutsuda potentsiaalseid kliente üritustele;
-   toetada müügitegevust;
-   reklaamida meie tooteid.

Töötlemise alus on Tikkurila õiguspärane huvi või andmesubjekti nõusolek.

4. Kogutavad isikuandmed

Tikkurila kogutavad isikuandmed võivad muu hulgas sisaldada järgmisi andmeid ja nende muudatusi: 
- ees- ja perekonnanimi, kohustuste ja/või tööga seotud andmed, telefoninumber, e-posti aadress, vanuserühm, sugu ja äriühingu, mida andmesubjekt esindab, nimi.

5. Küpsised

Tikkurila veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis edastatakse ja salvestatakse veebilehelt kasutaja seadmesse, kui ta külastab veebilehte. Kui kasutaja külastab uuesti sama veebilehte, annab küpsistes salvestatud info veebilehele teada, millised olid kasutaja varasemad tegevused veebilehel.
Külastades Tikkurila veebilehte salvestatakse teie seadmesse küpsis selleks, et teie külastusi mugavamaks ja lihtsamaks muuta. Te võite keelata küpsiste kasutamise, muutes brauseri seadeid, kuid see võib takistada Tikkurila veebilehe toimimist ja isegi takistada juurdepääsu mõnedele selle osadele. Kui te külastate Tikkurila veebilehte ja teie seaded lubavad küpsiste vastuvõtmist, peetakse seda teie selgesõnaliseks nõusolekuks lubada Tikkurila veebilehtede küpsiste kasutamine.

6. Veebiturundus ja turundusautomaatika

Tikkurila võib suunatud veebireklaami eesmärgil kasutada partnerteenuseid. Teenusepakkujad võivad lisada küpsiseid või jälituselemente kogumaks andmeid teie veebikülastuste kohta, et Tikkurila saaks just teile suunatud sõnumeid saata.
Tikkurila rakendatavad turundusautomaatika ja taasturunduse vahendid kasutavad kolmanda osapoole küpsiseid. Kui kasutaja külastab meie veebilehte, saab brauser unikaalse identifikaatori seoses külastusega. Kui kasutaja avaldab isikuandmeid, näiteks täidab kontaktandmete ankeedi või vajutab Tikkurila saadetud e-kirjas sisalduvale lingile, võidakse unikaalset identifikaatorit seostada kasutaja avaldatud isikuandmetega.

7. Andmete tavapärased allikad

Andmeid kogutakse peamiselt andmesubjektidelt ja äriühingutelt, mida nad esindavad. Isikuandmeid võidakse koguda ka kolmandatelt isikutelt, näiteks organisatsioonidelt, mis korraldavad erinevaid ehituse või värvidega seotud üritusi või tegevusi.

8. Andmete tavapärane edastamine ja andmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Tikkurila kasutab ettevõtteväliseid teenuseosutajaid isikuandmete enda nimel töötlemiseks selles privaatsuseeskirjas nimetatud eesmärkidel. Tikkurila tagab, et selline teenuse tellimine toimub kohaldatava õiguse kohaselt. Teenuseosutajad võivad isikuandmeid kasutada ainult kokku lepitud teenuse osutamiseks Tikkurilale kooskõlas Tikkurilaga kokku lepitud tingimustega.
Isikuandmete töötlemisel kasutab Tikkurila erinevates riikides asuvaid teenuseosutajaid, servereid ja ressursse. Mõningaid andmeid edastatakse ka teistele Tikkurila Gruppi kuuluvatele ettevõtetele. Tikkurila edastab andmeid ka EL-i ja EEA-välistesse riikidesse, kus privaatsust reguleerivad õigusaktid erinevad Euroopas kehtivatest. Tikkurila tagab, et andmete edastamiseks on olemas õiguslik alus ja et andmeid kaitstakse kooskõlas kohaldatava õigusega. Eelkõige kasutatakse andmete edastamise näidislepinguid, mille on välja töötanud Euroopa Liidu Komisjon.

9. Isikuandmete säilitamise aeg

Isikuandmeid säilitatakse niikaua, kui on vajalik Tikkurila ärivajadusi arvesse võttes, kuid peamiselt kolm (3) aastat pärast viimast pooltevahelist aktiivset ärisündmust.  

10. Andmekaitse põhimõtted

Tikkurila tagab kogutud andmete turvalisuse nõuetekohaste tehniliste ja korralduslike meetmetega.
Üksnes Tikkurila volitatud esindajatel ja Tikkurila nimel tegutsevatel volitatud ettevõttevälistel teenuseosutajatel on õigus isikuandmeid töödelda. Tikkurila on andnud andmetele piiratud juurdepääsu ainult isikutele, kellele on juurdepääs vajalik. Süsteemi kaitstakse Tikkurila infoturbe-eeskirja kohaselt.

11. Teie õigused seoses isikuandmetega

Teil on õigus nõuda registris Teie kohta olevate isikuandmete koopiat. Selleks tuleb esitada kirjalik taotlus käesolevas privaatsuseeskirjas nimetatud e-posti aadressile või lisatud vormi kaudu.
Samuti on Teil õigus keelata Tikkurilal isikuandmete töötlemine, kui töötlemiseks puudub õiguslik alus, ja õigus nõuda Tikkurilalt andmete töötlemise piiramist. Lisaks on Teil õigus nõuda Tikkurilalt oma ebaõigete andmete parandamist. Asjaomane taotlus tuleb esitada eespool nimetatud kontaktile.
Ühtlasi võite esitada isikuandmete töötlemisega seotud nõude andmekaitseasutusele.

12. Privaatsuspoliitika muutmine

Tikkurilal on õigus vajaduse korral muuta käesolevas privaatsuseeskirjas esitatud teavet ja töötajate isikuandmete käsitlemise praktikat.

on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.