Vee oluline roll värvitootmises

Vee oluline roll värvitootmises

Kas teadsid, et mõningaid tootmise kõrvalprodukte töödeldakse tööstuslikult ümber?

Värvitootmises on kõige olulisemad keskkonnamõjuga seotud valdkonnad vee- ja energiatarbimine, jäätmed ning tootmises tekkinud ühendite heitmed.

Kõikides Tikkurila tehastes on vaja toodete segamiseks, jahvatamiseks ja liigutamiseks, samuti kuumutamiseks ning töövahendite kasutamiseks energiat. Jäätmed tekivad omakorda näiteks äravisatud ainetest, aegunud toodetest ja pakendamisest.

Vee oluline roll värvitootmises

Tootmise vastutustundliku arendamise edendamiseks tehakse kindlameelset ja eesmärgistatud tööd, et vähendada energiatarbimist ja jäätmeid. Näiteks õpime me pidevalt seda, kuidas optimeerida tehase seadmetes pesuvee kasutamist ja kuidas saaks tootmise kõrvalprodukte paremini ära kasutada.

Meie eesmärk on sel aastal vähendada reovee hulka tootmises 10% võrra ja jäätmete hulka tootmises 8% võrra. Igal tehasel on individuaalsed soorituseesmärgid, mida me jälgime ja millest me igas kvartalis aru anname.  

Kõige keskkonnasõbralikumat tootmist mõjutab ka tooraine maksimaalne ärakasutamine, mis tähendab seda, et kasutame värvide valmistamisel vett. Tikkurila kõige olulisem värvide tooraine on vesi ning praegu moodustavad veepõhised tooted umbes 80% kogutoodangust.

Lisaks keskkonnatõhusale tootmisele soovime edaspidi valmistada järjest rohkem jätkusuutlikke tooteid, mis tähendab muu hulgas seda, et suurendame veelgi veepõhiste värvide tootmist. Oma toodete puhul oleme võtnud eesmärgiks*, et 2030. aastaks on 99% Euroopas müüdavatest dekoratiivvärvidest veepõhised

Vee oluline roll värvitootmises

Kasutame vett nii tootmisprotsessis kui toodetes – nii liigub vesi tehasest värvipurki 

Veevarude säästlik majandamine on väga olulise tähtsusega üle maailma, mistõttu on vee kasutamine hoolikalt kaalutud kõikides meie tehastes riigipõhiselt. Tikkurila esimesed tootmistehased asuvad Soomes, kus vesi on koguseliselt kõige enam kasutatud loodusvara ning seda on rahvastikuarvu ja veekasutust arvestades ohtralt. Tööstuses kasutatud vesi moodustab hinnanguliselt poole riigi veetarbimisest. 

Enamik tehastes kasutatavast veest saadakse kohalikest veejaotusvõrkudest. Tootmises on vesi tehastes vajalik nii jahutussüsteemide kui ka seadmete puhastamise jaoks. Umbes pool kasutatavast veest läheb otse lõpptootesse. Veeringlus meie tehastes on põhiprotsess, mida kasutatakse muu hulgas jahutamiseks ja tootmisseadmete puhastamiseks. Tootmisseadmetest tulev vesi töödeldakse tööstuslikult ümber, et seda saaks uuesti kasutada seal, kus see mingil juhul ei kahjusta lõpptoote kvaliteeti. 

Selliselt saab osa seadmete pesuveest ära kasutada värvide tootmises. Puhastamata reovett ei lasta kunagi keskkonda, vaid see puhastatakse kas Tikkurila enda veepuhastusjaamas, mis on kasutusel Poolas, või vastava teenusepakkuja poolt. Näiteks Vantaa tehases puhastatakse vesi ja eemaldatakse tahked ained enne reoveepuhastisse suunamist.

Värvides kasutatav vesi peab olema kvaliteetne ning ei tohi kahjustada värvi omadusi. Pesuvesi töödeldakse tööstuslikult ümber nii, et selle koostis oleks teada ning piisav puhtus taaskasutuseks oleks tagatud.

Vee oluline roll värvitootmises

Vesi võimaldab ka emissioone vähendada

Lahustipõhiste värvide valmistamisel eraldub toormaterjalist õhku mõningaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid, mida nimetatakse LOÜ emissiooniks. Tikkurilas on seda emissiooni märkimisväärselt vähendatud lahustipõhiste toodete asemel spetsiaalselt veepõhiste toodete valmistamisse investeerimisega.

Tootearenduse, toormaterjalide, tootmise ja nende läbi ka lõpptoodete jätkusuutlikkus suunab kogu meie tegevust. Meie klientidele tähendab see tarka valikut – vastutustundlikult valminud kestvad ja ilusad pinnad.

* kaubanduslike ja ehitusvärvide eesmärk Tikkurila strateegiliste äriüksuste lääne äripiirkonnas (Soome, Rootsi, Norra, Taani, Poola, Eesti, Läti, Leedu).

on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et